ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11096/28.07.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței str. Bobîlna din Municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței str. Bobîlna din Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 28.07.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 28.07.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 11081 din 28.07.2021

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea rectificării suprafeței str. Bobîlna din Municipiul Gherla

 

 

 

În urma remăsurării str. Bobîlna s-a constatat că suprafața de teren cuprinsă între canalul Morii și limita străzii în cauză nu a fost cadastrată, sens în care se impune rectificarea suprafeței.

În conformitate cu CF nr. 55349 cu nr. cadastral 55349 str. Bobîlna cu categoria de folosință drum are suprafața de 10.370 mp, proprietar Municipiul Gherla.

Prin alipirea suprafeței  mai sus precizată se va modifica suprafața str. Bobîlna de la 10.370 mp la 11.505 mp.

Având în vedere cele mai sus precizate, propun aprobarea rectificării suprafeței str. Bobîlna din Municipiul Gherla de la suprafața de 10.370 mp la 11.505 mp.

 

 

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                 Primar,

 ----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11095/73/28.07.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea rectificării suprafeței str. Bobîlna din Municipiul Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea rectificării suprafeței str. Bobîlna din Municipiul Gherla , proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr.  11081 din 28.07.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, alin.7 lit. m și  art.139, alin.3, lit.g) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă rectificarea suprafeței str. Bobîlna înscrisă în CF nr. 55349 cu nr. cadastral 55349 din Municipiul Gherla  de la 10.370 mp la 11.505 mp.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul D. I.-O. cu semnarea actelor notariale.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

                                                                                                                                       

Înapoi la proiecte