ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9820/10.07.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 10.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 10.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 13.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL

----------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 9807 din 10.07.2020                                                                              

 

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

          Municipiul Gherla a incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei un contract de finantare in valoare de 2985070.8 lei pentru implementarea Proiectului “Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla” in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa.

          Pentru anul 2020 in conformitate cu prevederile contractului de finantare si a analizelor la acesta suma care poate fi retrasa de municipiul Gherla este de 220000 lei.

          Pentru implementarea acestui proiect este necesar ca acesta sa fie inclus in lista de investitii a municipalitatii in anul 2020 care este anexa la bugetul de venituri si cheltuieli.

          Avand in vedere obligativitatea rectificarii in regim de urgenta a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, tinand cont de termenele destul de avansate pentru derularea proiectului, cu aceasta ocazie s-a analizat situatia executiei bugetare pana la aceasta data si tinand cont de cererile de fonduri din partea unitatilor de invatamant precum si de epuizarea fondurilor la unele capitole bugetare s-au facut unele virari de credite intre capitole bugetare pentru asigurarea functionarii tuturor serviciilor. Aceste sunt detaliate in anexa nr.2

          Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu suma de 32.03 mii lei reprezentand venituri din valorificari de bunuri si cu suma de 215.6 mii lei sume primite in contul anului curent din programul FSE, acestea sunt detaliate in anexa nr. 1.

          In anexa nr. 3 este prezentata lista de investitii pe anul 2020 rectificata.

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  48532.23 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de   55083.64  mii lei din care la sectiunea de functionare  29062.8 mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare  26,020.84  mii lei conform anexelor 1 si 2.

 

PRIMAR

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9815/77/10.07.2020

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.9807/10.07.2020  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 9809/10.07.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  48 532.23mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 55 083.64 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 062,80 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 26,020.84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020 rectif 13.07.2020

Înapoi la proiecte