ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5159/06.04.2020

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D.C.M.

---------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 5130/06.04.2020

 

 

REFERAT

 

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

            In contextul actual avand in vedere pandemia de Coronavirus declarata la nivel mondial si decretul de instituire a starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, autoritatilor locale le revin o serie de sarcini legate de evitarea raspandirii virusului.

            Astfel prin ordonantele militare au fost impuse unele masuri privind igienizarea scarilor de bloc, montarea de aparate cu dezinfectanti, asigurarea persoanelor vulnerabile cu alimente si cele necesare traiului, asigurarea de spatii de cazare pentru persoanele  fara locuinta etc.

            In cadrul comitetului local pentru situatii de urgenta de la nivelul municipiului Gherla s-a propus achizitionarea si distribuirea catre fiecare gospodarie din municipiu a unui pachet cu materiale de stricta necesitate pentru prevenirea raspandirii virusului respectiv masti, manusi, alcool sanitar, igienizant.

            Toate aceste masuri presupun o serie de cheltuieli care nu au fost prevazute in bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2020. Pentru acoperirea acestor cheltuieli este necesara rectificarea bugetului local si cuprinderea in acesta a acestor categorii de cheltuiala. Astfel s-au diminuat sumele de la cap. 67.03.30 Alte actiuni culturale cu 245 mii lei, de la Casa de cultura 55 mii lei si 10 mii lei de la fondul de rezerva si s-au adaugat aceste sume respectiv 310 mii lei la capitolul 61.05.00 Protectie civila.

Propun spre aprobare rectificarea bugetului local al municipiului Gherla pe anul 2020 cu modificarile de mai sus conform anexei prezentate.

 

PRIMAR

-----------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5164/48/06.04.2020

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată „de îndată” de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla N. I.;

Avand in vedere referatul nr. 5130/06.04.2020 privind rectificarea bugetului local si vazand Raportul de specialitate nr. 5131/06.04.2020 al Directiei economice;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. 4 si 7 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. IX al 2 din OUG nr.29/18.03.2020;

          In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a) și art. 196, alin. 1, lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

                Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local  al Municipiului Gherla pe anul 2020 la partea de cheltuieli prin virari de credite intre capitole bugetare conform anexei la prezenta Hotarare.

               Art.2 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

PRIMAR

 

 

                                                                            

                                                                                                             AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL

 

ANEXA PROIECT RECTIFICARE BUGET

Înapoi la proiecte