ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2511/20.02.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

  NR. 2462/19.02.2020

 

REFERAT

 

Constatator și de aprobare a proiectului de hotărâre privind  constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării

vacant a locului de consilier local

 

 

 

În urma alegerilor locale din anul  2016 PACT  a obținut un mandat de consilier locali, mandat care a fost  obținut de către dl. B. T. I.

Prin cererea înregistrată sub nr. 2220/14.02.2020 domnul consilier local B. T. I.  aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că demisionează din funcţia de consilier local .

Potrivit art. 204 alin. (2) lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ unul dintre cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului este demisia, adică cererea scrisă prin care o persoană renunță la o funcție.

Potrivit art. 204 alin 6)  în situația in care calitatea de consilier local încetează prin demisie, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative la propunerea primarului.

In urma constatării situației de fapt și de drept creată prin depunerea demisiei de către dl. B. T. I. și a având în vedere dispozițiile legale în materie invocate anterior, apreciem că sunt îndeplinite condițiile pentru adoptarea unei hotărâri privind   constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2508/26/20.02.2020

 

 

Proiect de Hotărâre

   Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării

vacant a locului de consilier local

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local – proiect din inițiativa primarului Municipiului Gherla;

Examinând referatul cu nr. 2462/19.02.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla precum și raportul de specialitate nr. 2463/19.02.2020 întocmit de secretarul general şi reținând motivele de fapt şi de drept care conduc la adoptarea unei astfel de hotărâri;

Ținând seama de prevederile art. 204 alin (2) lit. a; alin (6);din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 (1) din lit. a ) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  ;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Consiliul Local al Municipiului Gherla constată încetarea calităţii de consilier local al domnului B. T. I., consilier local din partea PACT , începând cu data de 14.02.2020

Art. 2   Declară vacant locul de consilier ocupat de către dl. B. T. I. în Consiliul local Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                             AVIZEAZĂ

                                             SECRETAR

Înapoi la proiecte