ROMANIA                                                                                                    APROBAT,

JUDETUL CLUJ                                                                                           PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                           NESELEAN IOAN

DIRECTIA RUNOS                                               

NR. 6057/15.05.2019

 

 

Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

 

 

Vazand Referatul Directiei RUNOS nr. 6052/15.05.2019, referatul Directiei Ecomonice nr. 6056/15.05.2019 si Referatul DAS nr. 6054/15.05.2019 prin care se propune transformarea unor posturi de natura contractuala in functii publice;

Potrivit prevederilor art.2 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.”

In conformitate cu art.111 alin.(1)  si (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici , cu modific arile si completarile ulterioare , care precizeaza :

‘’(1) Autoritatile si institutiile publice care au prevazute in statele de functii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3) , au obligatia de a stabili functii publice in conditiile art. 107.

(3) Persoanele incadrate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in posturi de natura contractuala care au fost stabilite ca functii publice vor fi numite in functii publice de executie daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 54 si conditiile de vechime in specialitatea studiilor corespunzatoare clasei si gradului profesional ale functiei publice.”

Avand in vedere ca prin HCL 9/ 31.01.2019 a încetat personalitatea juridica a Cantinei de Ajutor Social iar personalul a fost preluat in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla prin adoptarea  HCL nr. 7/31.01.2019  privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla;

Vazand ca  atributiile prevazute in fisele de post a 3 salariati-personal contractual preluati de la Cantina de Ajutor Social  se regasesc in prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

          - avand in vedere existenta ca 3 posturi de natura contractuale ocupate cu contract de munca pe durata nedeterminata  in functii contractuale de inspector de specialitate studii superioare indeplinesc conditiile prevazute de art.54 si art. (57) alin (5) lit, „b”   din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avand in vedere ca  cel putin 70% din atributiile posturilor mentionate presupun exercitarea prerogativelor de putere publica,  atributii dintre cele prevazute de art.2 alin (3) din Legea nr.188/1999, respectiv punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii.

Avand in vedere prevederile art.36 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta propun initierea unui Proiect de hotarare in vederea transformarii urmatoarelor postului de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla, incepand cu data de 01.06.2019, dupa um urmeaza:

 

- 1 post de inspector de specialitate treapta profesionala  III, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari, avand o vechime in specialitatea studiilor de , in functia publica  de executie de consilier grad profesional principal, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari,;

 

- 1 post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 5, studii superioare in cadrul Compartimentului buget-contabilitate, avand o vechime in specialitatea studiilor de 9 ani si 9 luni,  in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 5 in cadrul Compartimentului buget-contabilitate ;

 

- 1 post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social, avand o vechime in specialitatea studiilor de 11 ani, in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social.

 

Potrivit prevederilor art.107 alin (2)

“Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în oricare dintre următoarele situaţii:

            c) modificarea calităţii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1).”

 

In vederea transformarii posturilor contractuale in functii publice de executie,  in functia publica de conducere de director executiv in cadrul Directii economice, in functia publica de conducere de director executiv in cadrul Directiei de Asistenta sociala si in functia publica de conducere de director executiv in cadrul Directiei RUNOS impreuna cu  Primarul Municipiului Gherla - dl. Neselean Ioan isi asuma intreaga raspundere.

Totodata ne asumam intreaga raspundere ca celelalte posturi de natura contractuala nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publica care sa necesite transformarea lor in functii publice.

 

Director Executiv

NECULA ILEANA

-----------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA                               

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

 

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  6058/15.05.2019;

Analizând Raportul de specialitate de Serviciul RUNOS, înregistrat sub nr. 6057/15.05.2019 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

In conformitate cu prevederile:

-Art.2 alin (3) ; art. 107 alin (2) lit “c” si art. 111 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art.36 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere ca prin HCL 9/31.01.2019 a încetat personalitatea juridica a Cantinei de Ajutor Social iar personalul a fost preluat in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla prin adoptarea  HCL nr. 7/31.01.2019  privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal  pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.b) , art.45 alin.1 si art.115  lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;           

P R O P U N E :

Art.1. Se aproba transformarea unui post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 5, studii superioare in cadrul Compartimentului buget-contabilitate, avand o vechime in specialitatea studiilor de 9 ani si 9 luni  in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 5 in cadrul Compartimentului buget-contabilitate.

Art.2. Se aproba transformarea unui  post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social, avand o vechime in specialitatea studiilor de 11 ani in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social. 

Art.3. Se aproba transformarea unui post de inspector de specialitate treapta profesionala  III, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari, avand o vechime in specialitatea studiilor de 13 ani si 11 luni  in functia publica  de executie de consilier grad profesional principal, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari.

Art.4. Se aproba Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Prezenta hotatare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, Directiei Economice, Directiei de Asistenta Sociala si Directiei RUNOS  si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti.

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR,  NESELEAN IOAN

 

                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR,

                                                                                                           ROTAR MIHAI        

-----------

stat de functii propunere mai 2019

ORGANIGRAMA 2019

Înapoi la proiecte