TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR.44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gh

HOTĂRÂREA NR. 43/24.05.2018 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

HOTĂRÂREA NR. 42/24.05.2018 Privind modificarea numărului de reprezentanți ai Municipiului Gherla și ai Consiliului local al Municipiului Gherla în cadrul Asociației Grupului de Acțiune Locală ”Plaiuri Someșene”

HOTĂRĂREA NR. 41/24.05.2018 Privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2018 – 2020, în mu

HOTĂRÂREA NR. 40/24.05.2018 Privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2018, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completă

HOTĂRÂREA NR. 39/24.05.2018 Privind desemnarea unui membru în Consiliu de administraţie al Liceului Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

HOTARAREA NR . 38/24.05.2018 privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 37/24.05.2018 Privind aprobarea Contractului de exploatare a filmelor în Cinematograful „Pacea“ din Municipiul Gherla

HOTARAREA NR. 36/24.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliu

HOTĂRÂREA NR. 35/24.05.2018 privind desemnarea a doi membrii supleanți ai Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Gherla.

H O T Ă R Â R E A nr. 34/24.05.2018 privind validarea unui unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 33/24.05.2018 privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTARÂREA NR. 32/26.04.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

HOTĂRÂREA NR. 31 din 26.04.2018 privind aprobarea organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

HOTARAREA NR. 30 / 26.04. 2018 Privind aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005