17 octombrie

Concurs de promovare in functia publica de conducere de sef serviciu al Serviciului administratie publica locala, acces la informatiile publice, juridic, relatii cu publicul, si consiliul locala, invatamant, cultura.

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs de promovare in functia publica de conducere de sef serviciu al Serviciului administratie publica locala, acces la informatiile publice, juridic, relatii cu publicul, si consiliul locala, invatamant, cultura.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Gherla, Str. Bobilna nr.2 Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare.

Concursul de promovare se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 140 din HG nr.611/2008, “funcţionarii publici de execuţie pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă şi funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de examen sau concurs.”

Condiţii specifice

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în echivalentă în ramura ştiinţelor juridice, specializarea drept sau administraţie publică
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani

 

Etapele desfasurarii concursului :

 1.  
 2. ״  Admis״ si ״ Respins ״ ;

c) Proba scrisa va avea loc la data de28.11.2018 , orele 10,00  la sediul primariei;

d) Interviul se va desfasura in maxim 5 zile de la afisarea rezultatatelor la proba scrisa, la sediul primariei;

            Dosarele de concurs trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu documentele prevazute de 143 alin 1 din HG nr.611/2008:

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) cazierul administrativ.

 

 

 

 

 

 

 

 • Bibliografia de concurs:
 1. Legea     nr. 215/2001    privind        administraţia     publică     locală,    republicata cu modificările si completările ulterioare;           
 2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constitutia Romaniei;
 4. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 5. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 7. Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată;
 9. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată.
 10. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 11. Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată;

 

 

 

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul institutiei sau la telefon 0264241926 (int.106).Persoana de contact: Necula Ileana – Serviciul  Resurse Umane.”

 

Înapoi la agenda culturală